Spot Newbie

năng động 9 tháng. 2 tuần trước đây

PNG và JPG format

1. PNG PNG (từ viết tắt trong tiếng Anh của Portable Network Graphics), là một dạng hình ảnh sử dụng phương pháp nén dữ liệu mới – không làm mất […] More

submitted by